Close navigation

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING DEWEER NV

Deweer nv vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk.
In dit beleidsdocument lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken en voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken.
Ze vormt het algemene beleid van Deweer nv  op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is Deweer nv , Tiegemstraat 6b te 8553 Otegem, ondernemingsnummer
0405 409 421,  Telefoon : 056/64 48 93

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt U met ons contact opnemen via info@deweergallery.com.

Wanneer worden gegevens verzameld en verwerkt ?

Deweer nv  verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op aankoop van producten   en/of  diensten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken.  Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen.

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt ?

Wij verzamelen en verwerken  persoonsgegevens die u ons meedeelt naar aanleiding van uw contact met Deweer nv  zoals uw  voor- en achternaam, geslacht, taal, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.   Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijk en/of nuttig  zijn om ons toe te laten de gevraagde artikelen en diensten aan u aan te bieden,zodat wij u een gepersonaliseerd aanbod kunnen bezorgen ) .
Deweer nv verbindt zich ertoe  enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend  en/of  nodig  zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden.  Wij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of  tenzij wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet.  Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent kunt U ons steeds contacteren.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken  wij persoonsgegevens ?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.

Wij verzamelen persoonsgegevens om de bestellingen van onze klanten te kunnen afhandelen.
De persoonsgegevens zullen verwerkt worden voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop , maar ook voor prospectie  (om u op de hoogte te brengen van  interessante/nieuwe  aanbiedingen, of om u  via  onze nieuwsbrief te informeren over onze activiteiten en evenementen  ) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.  Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken met het oog op prospectie , volstaat het om ons  dat mee te delen .

Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerken wij
de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.   Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen.  Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden.

Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie.

Wij verwerken eveneens gegevens om onze  boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden.  Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens.
Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang, met name de mogelijkheid om onze administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door u opgevraagde  artikelen/diensten  en anderzijds rust er een wettelijke verplichting op om onze  boekhouding te voeren.
 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden ?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt en worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.
De door u verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u opgevraagde diensten/artikelen. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden bezorgd worden maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder onze controle.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.  

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Deweer nv  heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up to date gehouden worden.  Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer  dienen te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Uw klantendossier wordt in elk geval niet langer bijgehouden dan tot 10 jaar na de laatste factuur.

Uw rechten  

U beschikt over diverse rechten die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.  

U kan steeds bevestiging  krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en ons kosteloos een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@deweergallery.com.    Alvorens aan uw verzoek te voldoen kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen  om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.   U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.   

U kan ook altijd uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming) . U kan zich ook  ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.  Hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.  Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.  Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.